4 กรกฎาคม 2562 อ่างเก็บน้ำซำตมขาวแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำหน้าฝนปีนี้

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/742952.html

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน เปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำได้ถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำบ้านหนองหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านหนองหมากหล่ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับพื้นที่ราบแคบบริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยอาศัยน้ำจากเขาสวนกวางคือร่องน้ำซำตมขาว ที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน และน้ำฝนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต้องการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำเป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ต่อมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว ที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุประมาณ 204,100 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างฯเสร็จแล้ว สามารถเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่บ้านห้วยหมากหล่ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 350 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ราษฎรจากการทำประมง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป